Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Extramuraal onderwijs Diergeneeskunde

Dierenartsen opleiden doen we samen

Een goede voorbereiding van toekomstig dierenartsen op de veterinaire praktijk bestaat bij de gratie van kennismaking met de eerstelijns diergeneeskunde. De intensieve samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde met praktiserend dierenartsen is daarom van onschatbare waarde voor studenten Diergeneeskunde. Tijdens hun coschappen in de zogenoemde extramuraal onderwijspraktijken – ook wel EO-praktijken – doen studenten buiten de muren van de universiteit onmisbare ervaring op voor het verwerven van relevante competenties en een beroepsidentiteit.

Coschappen in het masterprogramma

Studenten volgen een deel van hun masteropleiding in de eerstelijns dierenartsenpraktijk. Om de aansluiting van de opleiding bij de beroepspraktijk verder te verbeteren is het extramuraal onderwijs in het in 2022 vernieuwde masterprogramma Diergeneeskunde uitgebreid. Het extramuraal onderwijs bestaat nu uit een junior coschap in het eerste jaar van de opleiding (5 weken) en een senior coschap in het derde jaar van de opleiding (10 weken). Vanaf 17 april 2023 starten de eerste studenten met het junior coschap en vanaf maart 2024 zullen de eerste studenten beginnen met het senior coschap.

Enquête alumni

Hoe ziet de ideale dierenarts eruit? Dat was de eerste vraag in de enquête over de herziening van de masteropleiding die in 2020 onder Diergeneeskunde-alumni werd verspreid. Zo’n driehonderd dierenartsen vulden de enquête in. Hun antwoord: de ideale dierenarts combineert theoretische kennis met een praktische instelling, is sociaal, empathisch en heeft uitstekende communicatievaardigheden. Naast theoretische kennis noemden alumni de stage en de coschappen in de universiteitsklinieken als zeer gewaardeerde onderdelen van de opleiding. Respondenten gaven ook aan graag nóg meer praktijkonderwijs in de master te zien. In de nieuwe master is hier ruimte voor gemaakt.

Junior extramuraal coschap

Tijdens het junior coschap komen studenten vroeg in de masteropleiding in contact met de eerstelijns diergeneeskunde in de veterinaire praktijk. Het biedt studenten de kans of te oefenen met het uitvoeren van handelingen zoals ontwormen en vaccineren. Daarnaast krijgen ze vroeg in de master al een goed beeld van de eerstelijnspraktijk door opdrachten uit te voeren omtrent onder andere doorverwijzen, apotheekbeheer en anesthesieprotocollen. Studenten volgen dit coschap aan het einde van het eerste jaar van de masteropleiding. Zij hebben hun basiscoschappen in de richtingen paard, landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren dan al gevolgd en daarnaast al een differentiatie gekozen in een van deze richtingen. U krijgt een student met dezelfde differentiatie als die van uw praktijk.

Senior extramuraal coschap

Het senior coschap is inhoudelijk vrijwel gelijk aan het externe onderwijs uit het oude masterprogramma. Studenten die hiervoor naar uw praktijk komen volgen het laatste jaar van de master Diergeneeskunde.

Doelstellingen van het extramuraal onderwijs

Voor de masteropleiding Diergeneeskunde zijn verschillende Entrustable Professional Activities (EPA’s) geformuleerd die voor elke algemeen bevoegd dierenarts van belang zijn. Deze EPA’s vormen een belangrijke basis voor het praktijkonderwijs tijdens zowel de intramurale als de extramurale coschappen.

 • Doen van een anamnese, uitvoeren van het (lichamelijk) onderzoek en opstellen van een geprioriteerde differentiële diagnoselijst.
 • Ontwikkelen van een diagnostisch plan en interpreteren van de resultaten.
 • Ontwikkelen en implementeren van een management-/behandelplan.
 • Herkennen van een patiënt die spoedzorg nodig heeft en deze adequaat behandelen.
 • Formuleren van relevante vragen en vervolgens wetenschappelijk bewijs vinden om de zorg te verbeteren.
 • Uitvoeren van veel voorkomende chirurgische procedures op stabiele patiënten, inclusief pre- en postoperatieve zorg.
 • Onder anaesthesie brengen van een stabiele patiënt inclusief monitoring en ondersteunende behandeling.
 • Formuleren van aanbevelingen voor preventieve gezondheidszorg.

Extramuraal onderwijsprakijken

Als extramuraal onderwijspraktijk:

 • Draagt u een steentje bij aan een gezonde arbeidsmarkt voor dierenartsen;
 • Komt u in een vroeg stadium in contact met toekomstige collega’s;
 • Volgt u de gratis leergang ‘Docentprofessionalisering extramuraal onderwijs’;
 • Wordt u ondersteund door onze Coördinator Extramuraal Onderwijs;
 • Wordt u onderdeel van een groep enthousiaste EO-praktijken waarmee u ervaringen kunt uitwisselen;
 • Krijgt u met uw solis-id gratis toegang tot literatuur van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

In de leergang voor docenten Extramuraal Onderwijs:

 • Maakt u kennis met de onderwijsfilosofie van het masterprogramma;
 • Leert u hoe u een veilige leeromgeving kunt creëren;
 • Maakt u kennis met de didactische principes van het leren op de werkplek;
 • Ontwikkelt u de vaardigheden die dat van u vraagt;
 • Leert u competenties en vaardigheden bij studenten te beoordelen, en te verwerken in het digitale portfolio van de faculteit Diergeneeskunde.

Kwaliteitscriteria ‘Docent Extramuraal Onderwijs en Opleidingspraktijk’

Om te blijven voldoen aan de internationale accreditatie van de opleiding Diergeneeskunde, zijn er kwaliteitscriteria ‘Docent Extramuraal Onderwijs en Opleidingspraktijk’ opgesteld. Per praktijk is het van belang dat er per diersoortrichting ten minste één docent extramuraal onderwijs is die de leergang heeft gevolgd. Wordt het extramurale onderwijs binnen een praktijk overgedragen aan een andere collega, dan is het van belang dat deze collega de leergang gaat volgen. In november 2017 is de leergang vernieuwd. Heeft u de leergang dus eerder gevolgd, dan kunt u zich opnieuw aanmelden om de leergang te volgen. Dit is zeker aan te raden, maar niet verplicht.

Vergoeding EO-onderwijs

De coschappen zijn een onderdeel van opleiding en de nadruk ligt op leren en ervaring opdoen in de praktijk. Studenten hebben tijdens hun coschap geen recht op een tegemoetkoming voor onkosten. Binnen onze visie op samen opleiden is een vergoeding voor EO-praktijken voor begeleiding van studenten wel passend. De faculteit betaalt EO-praktijken een tegemoetkoming van 250 euro voor het junior coschap (5 weken) en 500 euro voor het senior coschap (10 weken).

Wat is het verschil tussen een SECo en huidige masterstudent?

Het verschil is dat een SECo 10 weken komt en een student uit het oude programma 8 weken, inhoudelijk komt het programma grotendeels overeen.

Wat doen JECo’s?

Een JECo komt 5 weken naar de praktijk met eigen opdrachten. Het is vooral de bedoeling dat de JECo door middel van deze opdrachten een goed beeld vormt van de verschillende aspecten van de eerstelijnspraktijk. De JECo is in tegenstelling tot de SECo echter nog niet in staat om handelingen grotendeels zelfstandig uit te voeren.

Wat kunnen JECo’s al?

Een JECo is een eerstejaarsmasterstudent die aan het eind van zijn of haar eerste jaar naar uw praktijk komt. De student heeft dan al zijn of haar drie basiscoschappen gevolgd bij paard, landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in de universiteitskliniek.

Waarom kiest de faculteit ervoor om ook junior coschappen in het nieuwe masterprogramma te introduceren?

Het JECo biedt de studenten de kans om vroeg in hun master kennis te maken met hoe de eerstelijnspraktijk in elkaar steekt. Verder hebben praktiserend dierenartsen aangegeven dat zij graag meer eerstelijnscasuïstiek in het onderwijs zien. Ook is dankzij het junior coschap de drempel lager om eenvoudige handelingen – zoals bijvoorbeeld vaccineren – eerder in de opleiding uit te voeren.

Is het de bedoeling dat onze praktijk JECo’s en SECo’s opneemt of kunnen wij ook een van de twee kiezen?

Als extramuraal onderwijspraktijk neemt u zowel JECo’s als SECo’s op.

Is het de bedoeling dat onze praktijk JECo’s en SECo’s gelijktijdig opneemt?

Nee dit is niet verplicht. Als u studenten de mogelijkheid kunt bieden, is het echter wel een mooie kans om peer-teaching te laten plaatsvinden.

Komt de JECo later in het masterprogramma terug bij onze praktijk?

Nee, het is de bedoeling dat studenten meerdere praktijken zien en dus het junior en senior coschap bij verschillende praktijken volgen.

Is het mogelijk JECo en SECo in twee verschillende praktijken onder te brengen?

Zolang er in beide praktijken een docent extramuraal onderwijs aanwezig is voor de studenten is dit geen probleem.

Mogen studenten meedraaien in nacht- en weekenddiensten?

Studenten mogen onder voorwaarden meerdraaien in een dienst. Dit is niet verplicht. Dit geldt alleen voor SECo studenten onder de volgende voorwaarden:
1. Er is lokaal overnachting mogelijk voor de student.
2. Het gaat om maximaal 1 dienst per week.
3. De dienst betreft spoedcasuïstiek.

Kunnen meerdere dierenartsen één student begeleiden?

Er moet één docent extramuraal onderwijs (DEO) eindverantwoordelijk zijn voor de begeleiding van een student. Uiteraard kunnen uw collega’s in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de begeleiding van de student.

Hoelang is de DEO-cursus geldig?

Er is geen herhalingsverplichting voor de cursus, maar in 2017 is de cursus aangepast en dus heeft het wel toegevoegde waarde om als u de cursus eerder heeft gevolgd deze nogmaals te doen.

Moeten er per praktijk of per dierenarts DEO-cursussen gevolgd worden?

Er moet per praktijk/richting één DEO-cursus gevolgd worden, werkt u dus in een gemengde praktijk waar u voor gezelschapsdieren, paard en/of landbouwhuisdieren studenten ontvangt, dan is het van belang dat er voor elk van deze richtingen één dierenarts de DEO-cursus heeft gevolgd.

Hoe geef ik mij op voor de DEO-cursus?

Indien u een contract, of toezegging voor een contract, heeft voor extramuraal onderwijs met de faculteit Diergeneeskunde kunt u zich aanmelden voor de DEO-cursus. Wanneer de trainingen vol zitten, kunt u zich aanmelden op de wachtlijst voor ofwel module 1 of module 2 via de link. Wanneer er een nieuwe datum ingepland is ontvangt u een uitnodiging voor de training.

Waar kan ik de kwaliteitscriteria voor een DEO vinden?

Deze zijn te vinden via onderstaande link:
Kwaliteitscriteria-docent-extramuraal-onderwijs-en-opleidingspraktijk.pdf (diergeneeskunde.nl)

Welke vergoeding krijgt de extramuraal onderwijspraktijk?

De coschappen zijn een onderdeel van opleiding en de nadruk ligt op leren en ervaring opdoen in de praktijk. Studenten hebben tijdens hun coschap geen recht op een tegemoetkoming voor onkosten. Binnen onze visie op samen opleiden is een vergoeding voor EO-praktijken voor begeleiding van studenten wel passend. De faculteit betaalt EO-praktijken een tegemoetkoming van 250 euro voor het junior coschap (5 weken) en 500 euro voor het senior coschap (10 weken).

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen over het extramuraal onderwijs, dan kunt ons bereiken via e-mail: extramuraalonderwijs.dgk@uu.nl.