Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behandeling van dieren bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (”wij”), gevestigd op Utrecht Science Park.

De faculteit Diergeneeskunde beschikt over het grootste academische dierenziekenhuis van Europa. Dit ziekenhuis levert specialistische medische zorg en vervult een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren.

De faculteit Diergeneeskunde wil op een zorgvuldige manier omgaan met verzamelde persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe deze gegevens worden beschermd, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

De wijze waarmee wij omgaan met persoonsgegevens valt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde persoonsgegevens

Om een dier in behandeling te kunnen nemen, verzamelt en verwerkt de faculteit Diergeneeskunde de email adressen, telefoonnummers, NAW gegevens en de geboortedatum van de diereneigenaren en email adressen en praktijk gegevens van de dierenartsen. Deze informatie wordt aan ons door de diereneigenaar en dierenartsen zelf verstrekt.

Persoonsgegevens van de diereneigenaren worden opgenomen in een medisch registratiesysteem ter ondersteuning van de behandeling van het dier.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld

Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn om een dier in behandeling te kunnen nemen en/of een aanvraag voor onderzoek en diagnosestelling van een dier te kunnen registreren. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de diereigenaar.

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u niet deze persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij het dier niet in behandeling nemen.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verstrekt aan derden. De faculteit Diergeneeskunde verstrekt mogelijk wel persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organi­sa­ties of andere organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De faculteit Diergeneeskunde verwerkt de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Duur bewaring gegevens

Conform het AVG worden gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, zijn passende technische beveiligingsmaatregelen genomen. Daarnaast worden er organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Van (pogingen tot) misbruik wordt aangifte gedaan.

Rechten en verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens

U heeft het recht de faculteit Diergeneeskunde te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het behandelend kliniek.

Een verzoek om uw rechten uit te oefenen, waaronder het recht om gegevens te kunnen inzien, corrigeren of verwijderen kunt u richten naar het volgende emailadres: fg@uu.nl

Noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

Privacyverklaring-versie

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 mei 2019. De faculteit Diergeneeskunde behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

De faculteit Diergeneeskunde is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het privacy beleid van de Universiteit Utrecht kan gevonden worden op: https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht

Wij hechten zeer aan de privacy van onze cliënten, onze medewerkers en studenten. Daarom is het niet toegestaan om op het faculteitsterrein en in onze gebouwen video- of filmopnamen of foto’s te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de faculteit Diergeneeskunde.